Có 1 kết quả:

diên kiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vai cao, vai so, như vai diều hâu.