Có 1 kết quả:

nha hoàn

1/1

nha hoàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

búi tóc đen bóng

Từ điển trích dẫn

1. Nha 鴉 là sắc đen, hoàn 鬟 là mái tóc. Đầy tớ gái ngày xưa để mái tóc đen nên gọi là “nha hoàn” 鴉鬟.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Nha hoàn 丫鬟. Vì đồng âm nên dùng lẫn lộn.