Có 1 kết quả:

áp cước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một món ăn của người Trung Hoa, nấu bằng chân vịt.