Có 1 kết quả:

bột cáp

1/1

bột cáp

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bồ câu

Từ điển trích dẫn

1. Một loại chim bồ câu. § Có rất nhiều giống: “dã cáp” 野鴿 ở rừng hay ăn hại lúa; “gia cáp” 家鴿 bay rất cao, trí nhớ tốt, đem đi thật xa mới thả cũng biết bay về, vì thế nên ngày xưa hay dùng nó để đưa thư từ, tục gọi là “bột cáp” 鵓鴿.