Có 1 kết quả:

đề hồ

1/1

đề hồ

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bồ nông