Có 1 kết quả:

cốc vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngó vào cái đích. Chỉ sự trông ngóng mong đợi.