Có 1 kết quả:

bằng tiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người đi xa thuận buồm xuôi gió như chim bằng bay xa.