Có 1 kết quả:

bằng đồ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ý chí của chim bằng. Chỉ ý chí to lớn cao xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý định của chim bằng. Chỉ ý chí to lớn cao xa.

Một số bài thơ có sử dụng