Có 1 kết quả:

bằng côn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chim bằng và cá côn, đều rất lớn. Nghĩa bóng: Người tài giỏi chí lớn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chim Bằng và cá Côn, hai loài vật cực lớn. Chỉ người tài giỏi có chí lớn.