Có 1 kết quả:

đề quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên của con chim Đỗ quyên, tức chim cuốc.

Một số bài thơ có sử dụng