Có 1 kết quả:

hạc thọ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống lâu ( như chim hạc, tương truyền chim hạc sống rất lâu ).