Có 1 kết quả:

cốt đột

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hồ đồ, không suy tính.