Có 1 kết quả:

âu minh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm bạn với chim âu, hình dung người ở ẩn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thề với con chim âu. Ý nói sống nhàn ở ẩn, như là đã thề hẹn làm bạn với con chim Âu rồi vậy.

Một số bài thơ có sử dụng