Có 1 kết quả:

sương cưu

1/1

sương cưu

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim cắt