Có 1 kết quả:

đề khuê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên của con chim cuốc — Một âm là Đàn. Xem Đàn.