Có 1 kết quả:

ưng dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chim cắt xoè cánh bay lên — Chỉ dáng điệu mạnh mẽ.

Một số bài thơ có sử dụng