Có 1 kết quả:

ý nhi

1/1

ý nhi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chim én, chim yến

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên gọi loài chim yến. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Nay quyên đã giục oanh già, Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo «.

Một số bài thơ có sử dụng