Có 1 kết quả:

anh vũ

1/1

anh vũ

phồn thể

Từ điển phổ thông

con vẹt

Từ điển trích dẫn

1. Con vẹt, chim kéc. § Cũng có tên là “năng ngôn điểu” 能言鳥 chim biết nói.
2. Chỉ kẻ sĩ có tài. ◇Kỉ Đường Phu 紀唐夫: “Phụng hoàng chiếu hạ tuy triêm mệnh, Anh vũ tài cao khước lụy thân” 鳳皇詔下雖霑命, 鸚鵡才高卻累身 (Tống Ôn Đình Quân úy phương thành 送溫庭筠尉方城).
3. Chỉ anh vũ bôi. § Một loại chén uống rượu, nhìn từ dưới chén lên, hình giống con chim anh vũ.
4. Chỉ “Anh Vũ châu” 鸚鵡洲.
5. Chỉ “Anh Vũ phú” 鸚鵡 (tác giả “Nễ Hành” 禰衡).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con vẹt, con két.

Một số bài thơ có sử dụng