Có 1 kết quả:

loan nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm màn, tấm rèm thêu hình chim loan, đồ dùng của đàn bà con gái nhà quyền quý Đoạn trường tân thanh có câu: » Sẵn sàng phượng liễn loan nghi, Hoa quan phấp phới hà y rỡ ràng «.