Có 1 kết quả:

nha hoàn

1/1

nha hoàn

giản thể

Từ điển phổ thông

búi tóc đen bóng