Có 1 kết quả:

cốt cưu

1/1

cốt cưu

giản thể

Từ điển phổ thông

chim cốt cưu