Có 1 kết quả:

tích linh

1/1

tích linh

giản thể

Từ điển phổ thông

chim chìa vôi