Có 1 kết quả:

diêm thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Diêm khoá 鹽課.