Có 1 kết quả:

lộc tử thuỳ thủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa săn bắn là mục đích chính yếu. “Lộc tử thùy thủ” 鹿死誰手 ý nói tranh ngôi vua, địa vị, quyền hành, chưa biết về tay ai. ◇Ấu học quỳnh lâm 幼學瓊林: “Thắng phụ vị phân, bất tri lộc tử thùy thủ” 勝負未分, 不知鹿死誰手 (Điểu thú loại 鳥獸類) Thắng bại chưa phân biệt, không biết hươu chết về tay ai.