Có 1 kết quả:

lộc trại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dinh trại ngày xưa, đóng rào chung quanh để phòng ngự.