Có 1 kết quả:

mạch nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mộng lúa mạch. Mộng lúa. Chẳng hạn thứ kẹo dính chế bằng mộng lúa, mầm lúa, ta gọi là kẹo mạch nha.