Có 1 kết quả:

mạch tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rượu chế bằng lúa mạch — Rượu bia.