Có 1 kết quả:

ma bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vải gai.