Có 1 kết quả:

ma hoàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây nhỏ, có đốt, dùng làm vị thuốc bắc.