Có 1 kết quả:

hoàng thang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rượu.