Có 1 kết quả:

hoàng đản

1/1

hoàng đản

phồn thể

Từ điển phổ thông

bệnh vàng (mặt vàng ủng, mỏi mệt)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh da vàng. ( Icterus ).

Một số bài thơ có sử dụng