Có 1 kết quả:

hoàng chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống người da vàng.