Có 1 kết quả:

hoàng cầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cây, lá màu vàng, dùng làm vị thuốc bắc.