Có 1 kết quả:

hoàng kỳ

1/1

hoàng kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(một loại cỏ có rễ dùng làm thuốc)