Có 1 kết quả:

hoàng đản

1/1

hoàng đản

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh vàng (mặt vàng ủng, mỏi mệt)