Có 1 kết quả:

thử hoà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúa má. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Thử hoà nửa tựa hoang thành «.