Có 1 kết quả:

lê triều đế vương trung hưng công nghiệp thực lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách của Hồ Sĩ Dương, danh sĩ đời Lê, thuật lại công việc trung hưng của nhà Hậu Lê.