Có 1 kết quả:

niêm phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gói và dán lại cho kín.