Có 1 kết quả:

niêm dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất nước dính.