Có 1 kết quả:

hắc nô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đầy tớ da đen.