Có 1 kết quả:

hắc ám

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm, thiếu ánh sáng — Đen tối, mờ ám, nói về việc xấu được che đậy.

Một số bài thơ có sử dụng