Có 1 kết quả:

hắc giang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một con sông ở Bắc phần Việt Nam.