Có 1 kết quả:

hắc mễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gạo đen ( cơm đen ), chỉ thuốc phiện.

Một số bài thơ có sử dụng