Có 1 kết quả:

hắc tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền ăn trộm được — Tiền hối lộ.