Có 1 kết quả:

mặc tả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết trong yên lặng, tức là thuộc lòng rồi viết ra, không phải do người khác đọc cho viết. Một cách học của trẻ nhỏ bậc tiểu học.