Có 1 kết quả:

truất vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cho ở ngôi thứ cũ nữa.