Có 1 kết quả:

truất chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Truất bãi 黜罷.