Có 1 kết quả:

điểm danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đếm tên, tức gọi tên xem ai có mặt, ai vắng mặt.

Một số bài thơ có sử dụng