Có 1 kết quả:

điểm tâm

1/1

điểm tâm

phồn thể

Từ điển phổ thông

ăn lót dạ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bữa ăn lót lòng, bữa ăn nhỏ cho đỡ đói — Trong Bạch thoại còn chỉ những thứ bánh trái.