Có 1 kết quả:

điểm chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ấn ngón tay vào giấy, tức lăn tay — Trỏ cho biết, báo cho hay. Cũng nói là Chỉ điểm.